VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE

Bijgewerkt op 28/11/2022

I/ WETTELIJKE VERMELDINGEN

Uitgever: deze website (www.bernardcassiere.be) is eigendom van DIOTIMA NV, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Industriepark 20, 1440 Woutersbrakel, België, ingeschreven in het RPR Nijvel, BTW BE 0414 063 504, e-mail: info@bernardcassiere.be; Tel.: +32 2 366 99 43.

Verantwoordelijke voor de publicatie: Mijnheer Thierry Brackeniers in zijn hoedanigheid van bestuurder van DIOTIMA SA.

Hosting: de website wordt gehost door 02switch, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 100.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 222-224 Boulevard Gustave Flaubert 63000 Clermont-Ferrand (Frankrijk), RCS Clermont-Ferrand B 510 909 807.

II/ TOEGANG TOT DE WEBSITE / AANSPRAKELIJKHEID

Toegang tot de Website:

Deze voorwaarden betreffende de toegang tot en het gebruik van de Website worden geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard door elke bezoeker die toegang neemt tot de Website nadat ze online zijn geplaatst.

Deze voorwaarden kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekendgemaakt door ze online te plaatsen en worden geacht te zijn aanvaard onder dezelfde voorwaarden als hierboven vermeld.

De Website is gratis en vrij toegankelijk voor iedereen die over een internetverbinding beschikt. De telecommunicatiekosten zijn ten laste van de bezoeker.

De toegang tot sommige functies van de Website kan evenwel worden beperkt. Zo bijvoorbeeld kunnen alleen meerderjarigen een klantaccount aanmaken.

Bij de aanmaak van een klantaccount dient u een toegangscode te bepalen en zorgvuldig te bewaren. Als u die code verliest of vergeet, zult u ze zelf opnieuw moeten instellen, wij hebben immers geen toegang tot uw code.

Opgelet: bij niet-naleving van om het even welke van de in deze voorwaarden beschreven regels, behouden wij ons het recht voor om de toegang tot uw account op te schorten.

Het aantal toegangspogingen tot uw account is beperkt tot drie, om frauduleus gebruik van uw account te vermijden.

Aansprakelijkheid:
Wij stellen de nodige middelen ter beschikking om u beschikbare en geverifieerde informatie en/of hulpmiddelen te bieden, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, onbeschikbaarheid van informatie en/of aanwezigheid van virussen op de Website. Diotima verzekert en/of verleent geen enkele, uitdrukkelijke of stilzwijgende, garantie met betrekking tot de Website of welk deel ook daarvan.

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen daarvan, die voortvloeit uit de toegang tot de Website of de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen, of uit het gebruik van de Website.

BEMIDDELING/GESCHILLEN

Als u moeilijkheden ondervindt bij het gebruik van de Website of bij de uitvoering van de gesloten overeenkomst, kunt u contact opnemen met de klantendienst op het volgende adres: info@bernardcassiere.be.

In geval van een geschil, zal de onderneming meewerken om tot een minnelijke oplossing te komen.

U kunt ook contact opnemen met de Consumentenombudsdienst, waarvan u de contactgegevens vindt op de volgende website: https://consumentenombudsdienst.be/nl

III/ INTELLECTUELE EIGENDOM / BEELDRECHT

De vennootschap SFC Bernard Cassière (RCS Brive B 381 124 544) is houder van de intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten die direct of indirect verband houden met de Website of met bepaalde onderdelen waaruit de Website is samengesteld en die niet vrij zijn van rechten, met name merken, auteursrechten en beeldrechten, als oorspronkelijke eigenaar of met toestemming van de eigenaar of de houder daarvan.

De Website werd ontworpen en gerealiseerd in samenwerking met het BigHappy, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 16.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 75 Route de Revel 31400 Toulouse (Frankrijk), RCS Toulouse 397 533 001.

De vennootschap DIOTIMA NV kan ook direct eigenaar zijn van intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten met betrekking tot bepaalde onderdelen waaruit de Website is samengesteld en die niet vrij zijn van rechten, met name merken, auteursrechten en beeldrechten, als oorspronkelijke eigenaar of met toestemming van de eigenaar of houder ervan.

Elk gebruik op welke wijze ook (zoals downloaden, reproductie, verzending of weergave) van de Website of een deel daarvan of van een van de onderdelen waaruit de Website is samengesteld (zoals foto's, afbeeldingen, teksten, merken, logo's en domeinnamen), voor andere doeleinden dan persoonlijk en privégebruik zonder commercieel oogmerk en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SFC Bernard Cassière of van ons, is uitdrukkelijk verboden.

Elk onrechtmatig gebruik van een van deze onderdelen vormt een inbreuk die strafrechtelijk wordt bestraft.

Elk toegelaten gebruik moet gebeuren met inachtneming van de auteursrechten en met name vermelding van de auteur van het gereproduceerde werk.

IV/ INFORMATIE OP DE WEBSITE

Algemene informatie:
Wij streven ernaar de inhoud van de Website up-to-date te houden en juiste informatie te verstrekken aan de gebruikers.

Op de Website kunnen onnauwkeurigheden of weglatingen voorkomen, die met name te wijten zijn aan derden. Wij verbinden ons ertoe die onjuistheden of onnauwkeurigheden op de Website zo snel mogelijk te verbeteren of aan te vullen.

Informatie over productsamenstelling:
De lijsten met ingrediënten die in de samenstelling van de producten van het merk Bernard Cassière worden gebruikt, worden regelmatig bijgewerkt. Alvorens een product van het merk Bernard Cassière te gebruiken, gelieve de ingrediëntenlijst op de verpakking te lezen.

Hyperlinks:
De Website kan links bevatten naar andere websites. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid of inhoud van deze websites of verkregen via deze websites.
Hyperlinks naar de Website mogen enkel worden geplaatst met onze voorafgaande schriftelijke toestemming.V/ TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de toegang tot of het gebruik van deze Website.

VI/ PERSOONSGEGEVENS

Wij hechten groot belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers van de Website en hebben hiervoor het volgende beleid opgezet:

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct (bv. door een naam) of indirect (bv. aan de hand van een identificatienummer, een code) verwijzen naar een natuurlijke persoon.

Welke gegevens verzamelen wij?

Om u een optimale gebruikerservaring op onze Website te kunnen bieden, zien wij ons genoodzaakt persoonsgegevens over u te verzamelen.

U kunt ons uw persoonsgegevens op verschillende manieren via onze Website bezorgen:

→ Hetzij direct: aanmaak van een klantaccount, verzoek om inlichtingen, deelname aan prijsvragen;

→ Hetzij indirect: cookies.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens bij derden.

Wij beperken onze gegevensverzameling tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om u een zo vlot mogelijke en op uw behoeften afgestemde gebruikerservaring te kunnen bieden en u de gewenste prestaties te kunnen leveren.

Hiervoor hebben wij altijd uw toestemming nodig, behalve in de gevallen waarin wij handelen in het kader van de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst (bv. verkoopsovereenkomst).

De velden die verplicht moeten worden ingevuld zijn gemarkeerd met een sterretje.

De gegevens die wij kunnen verzamelen zijn:

Handeling die kan leiden tot verzameling van persoonsgegevens

Aard van de verzamelde gegevens

Doel van de door ons gerealiseerde verwerking

Grondslag waarop de verwerking berust

Bewaringstermijn van de gegevens

Aanmaak van een klantaccount

 

Naam, voornaam, e‑mailadres

Beheer klantenrelaties; u gepersonaliseerde offertes toesturen

 

Uitvoering van een contract (u de bestelde dienst kunnen leveren)

3 jaar vanaf het einde van de commerciële relatie

 

Verzoek om inlichtingen

Bedrijfsnaam, naam en voornaam, adres, telefoon, e-mailadres

Antwoorden op uw verzoek

Toestemming

3 jaar vanaf het laatste bericht

Verzenden van een nieuwsbrief

Naam en voornaam, e‑mailadres

U informatie over het merk bezorgen

Toestemming

Tot de gebruiker uitschrijft

Versturen van commerciële boodschappen

Naam en voornaam, e‑mailadres

U commerciële berichten sturen

Toestemming

3 jaar vanaf de gegevensverzameling of vanaf het laatste contact

Promotie-activiteiten (prijsvragen)

Naam, voornaam, adres, telefoonnr. van de deelnemers

Communiceren over de handelstransactie

U commerciële berichten sturen

Toestemming

Nodige tijd om deze actie te finaliseren

Navigatie (door middel van cookies verzamelde gegevens)

 

(Voor deze punten, zie de paragraaf over cookies)

Er moet worden opgemerkt dat de vermelde bewaartermijnen betrekking hebben op opslag in een actieve database en interne archieven.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De verwerkingsverantwoordelijke is de persoon die de doeleinden van en de middelen voor de verwerking vaststelt. Hij is rechtstreeks verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen inzake gegevensbescherming.

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke en u kunt ons bereiken op het e-mailadres info@bernardcassiere.be.

Beveiliging en bewaring van de gegevens

Wij verzekeren de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en zorgen voor de technische middelen om ze veilig te bewaren.

Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde software met beperkte en gecontroleerde toegang.

Wat zijn uw rechten?

Volgens de geldende regelgeving beschikt u over de volgende rechten: recht op informatie (het ontvangen van beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke informatie in duidelijke en eenvoudige taal), recht van inzage in uw persoonsgegevens, recht op rectificatie, recht om bezwaar te maken, recht op wissing of beperking van de verwerking van uw gegevens.

Bij uitoefening van uw recht van bezwaar en/of wissing en/of overdraagbaarheid van de u betreffende gegevens, zullen wij u bepaalde diensten onmogelijk kunnen bieden.

Overigens hebt u de mogelijkheid om uw toestemming voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens op elk ogenblik in te trekken.

Ten slotte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en/of om een voorziening in rechte in te stellen.

Contact:

Voor alle vragen in dit verband kunt u ons schrijven op het post- of e-mailadres dat vermeld is onder de rubriek "Uitgever" van het document "wettelijke vermeldingen".

VII/ COOKIES

Om een vlot gebruik en optimale functionaliteit van onze Website te verzekeren en ons te helpen u kwaliteitsvolle informatie en diensten te bieden, verzamelen wij een aantal gegevens over uw gebruik van de Website door middel van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn gegevensbestanden waarmee wij informatie registreren over uw surfgedrag op de Website (deze gegevens worden rechtstreeks door ons of via onze partners verzameld).

Welke cookies kunnen wij gebruiken?

Er kunnen op de Website verschillende soorten cookies aanwezig zijn, die worden gebruikt voor volgende doeleinden:

-          Noodzakelijke cookies voor de werking van de Website;

-          Cookies voor publieksmeting;

-          Trackingcookies van sociale netwerken, gegenereerd door sociale netwerkdeelknoppen;

-          Identificatiecookies;

-          Cookies verbonden aan gerichte reclameactiviteiten (cookies van derden).

·         Noodzakelijke cookies voor de werking van de Website

Deze cookies zijn onmisbaar voor de goede werking en een vlot gebruik van de Website. Ze zorgen ervoor dat u toegang krijgt tot de belangrijkste functionaliteiten van de Website.

·         Cookies voor publieksmeting

Deze cookies zijn bestemd voor het opmaken van statistieken over het bezoek aan de Website en de verschillende rubrieken en over het gebruik van de op de Website aangeboden diensten.

·         Trackingcookies van sociale netwerken

De Website biedt applicatieknoppen waarmee bepaalde inhoud van de Website via de sociale netwerkplatforms kan worden gedeeld.

Deze knoppen maken gebruik van cookies om het surfgedrag van de internetgebruikers te kunnen volgen.

Het gaat bijvoorbeeld om de knop "Delen" van sociale netwerken.

Wanneer u op een van deze applicatieknoppen klikt, verschijnt de pagina van het betrokken sociale netwerk. Maar ook wanneer u geen gebruik maakt van de op de Website beschikbare applicatieknoppen, kunnen de sociale netwerken die deze knoppen ter beschikking stellen mogelijk de verbindings- en navigatiegegevens op de Website identificeren.

De cookies worden rechtstreeks geplaatst door de sociale netwerken. Uw keuzes wat betreft de plaatsing van deze cookies moeten dus ook worden ingesteld bij de sociale netwerken. Raadpleeg hiertoe rechtstreeks de websites van die netwerken en hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

·         Identificatiecookies

Identificatiecookies worden gebruikt in het kader van de aanmaak van en/of de verbinding met de account van de gebruiker op de Website.

·         Cookies verbonden aan gerichte reclameactiviteiten (cookies van derden)

Wanneer u de Website bezoekt, kan een cookie op uw computer worden opgeslagen

dat ons in staat stelt u aangepaste reclame-inhoud aan te bieden.

Voorafgaande toestemming voor het plaatsen van cookies

U moet te kennen geven of u het gebruik van cookies aanvaardt of weigert.

Om het plaatsen van cookies te accepteren of te weigeren, moet u bij uw eerste bezoek aan de Website bij elke categorie cookies het vak "Ik aanvaard" of "Ik weiger" aanklikken. U hebt ook de mogelijkheid om ze allemaal ineens te aanvaarden of te weigeren. In geval van weigering zullen wij de door de geweigerde cookies beoogde doeleinden niet kunnen uitvoeren, maar u blijft wel profiteren van de verschillende functionaliteiten van de Website.

Om te vermijden dat u bij elk bezoek uw keuzes opnieuw moet ingeven, registreren wij die gedurende zes maanden vanaf het moment dat de cookie op uw computer is geplaatst. Na het verstrijken van die termijn of indien u de cookies hebt verwijderd, zal u opnieuw gevraagd worden om uw keuze voor het gebruik van deze cookies op de Website aan te geven.

U kunt uw voorkeuren wat betreft de plaatsing van cookies door de Website op elk moment wijzigen via de module "Beheer van cookies" rechtsonder op uw scherm.

Cookies weigeren

Houd er rekening mee dat de instellingen uw toegangsvoorwaarden tot de diensten van de Website kunnen veranderen. Zonder deze cookies loopt u het risico geen gebruik te kunnen maken van functies die essentieel zijn om te navigeren op onze Website.

Hoe uw keuzes beheren?

Uw cookies rechtstreeks beheren in uw browser door manuele configuratie is mogelijk. Deze configuratie is voor elke browser verschillend en wordt beschreven in het helpmenu. Daarin wordt uitgelegd hoe u uw voorkeuren met betrekking tot cookies kunt wijzigen. De helppagina's voor de verschillende browsers zijn:

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

Safari™: https://support.apple.com/nl-nl/HT201265 

Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&hlrm=en&answer=95647

Firefox™: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/fr/notrack.html

VIII/ ONS CONTACTEREN

Vragen of opmerkingen over deze voorwaarden kunt u richten per brief aan de vennootschap DIOTIMA NV, Industriepark 20, 1440 Woutersbrakel (België) of per e-mail aan info@bernardcassiere.be.

Product added to wishlist